شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۹ مطلب
مشاهده مطلب
ساختمان DNA

ساختمان DNA

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تولید پروتئین

۲۵ خرداد ۱۴۰۱

مولکول DNA چیست؟ مولکول DNA (دی ان ای) یا دئوکسی‌ ریبونوکلئیک اسید (Deoxyribo Nucleic Acid) نام شیمیایی ترکیبی است که تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی موجودات زنده را در بر دارد. این مولکول دارای دو رشته بسیار بلند است که به طور مارپیچ در کنار ه ...

مشاهده مطلب
نقطه ذوب پیوندهای مختلف

نقطه ذوب پیوندهای مختلف

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

جامدات و خواص آنها

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

نقطه ذوب معمولاً به عنوان نقطه ای تعریف می شود که در آن مواد از جامد به مایع تبدیل می شوند. دمایی که در آن جامد در فشار اتمسفر حالت خود را به مایع تبدیل می کند، نقطه ذوب آن مایع نامیده می شود. و نقطه ای است که در آن هر دو فاز مایع و جامد در حالت تعادل هستن ...

مشاهده مطلب
قانون گازها

قانون گازها

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گاز کامل گازی است که در آن نیروی بین مولکولی وجود ندارد(یا بین ذرات آن هیچ برهم‌کنشی وجود ندارد). برای بررسی رفتار گازها باید رابطه بین فشار، حجم، دما و مقدار گاز(برحسب مول) را بررسی کرد. ترمودینامیک قوانین حاکم بین کمیت های ماکروسکوپیکی را بررسی می کند. & ...

مشاهده مطلب
تشریح قورباغه

تشریح قورباغه

رضوانه صفرخانی رضوانه صفرخانی

تشریح

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

معرفی قورباغه از شاخه ی طناب داران ← زیر شاخه ی مهره داران (vertebata) ← رده ی دوزیستان (Amphibia) ←  راسته ی دوزیستان بی دم (Anura) ← خانواده ی ← vanidac جنس قورباغه ی سبز(rana) نکته: طناب داران در انتهای بدن خود طناب ع ...

مشاهده مطلب
میدان مغناطیسی سیملوله

میدان مغناطیسی سیملوله

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۲۶ فروردین ۱۴۰۱

اگر سیم بلند را به صورت پیچه یا سیملوله درآوریم، خطوط میدان مغناطیسی در داخل آن متمرکز می شود.   سیملوله، سیم درازی است که به صورت مارپیچی بلند، پیچیده شده است. با عبور جریان الکتریکی از سیملوله، در فضای اطراف آن میدان مغناطیسی به وجود می آید. همان گو ...

مشاهده مطلب
قانون دست راست

قانون دست راست

علی کرمی علی کرمی

مغناطیس

۱۲ فروردین ۱۴۰۱

ذرات باردار متحرک، هم دارای میدان الکتریکی اند و هم میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی در اثر حرکت بارالکتریکی به وجود می آید. طبق قانون کولن نیروی بین دو ذره باردار به اندازه بار هر ذره و فاصله ذرات از هم بستگی دارد. اما وقتی ذرات باردار نسبت به هم در حرکت ...