شبیه‌سازهای آموزشی

۳ مطلب
مشاهده مطلب
حلقه پران

حلقه پران

علیرضا آذری علیرضا آذری

القای الکترومغناطیسی

۲۴ مرداد ۱۴۰۲

شار مغناطیسی تعداد خطوط مغناطیسی که به طور عمود از سطح مدار بسته می‌گذرد، شار مغناطیسی نام دارد. شار مغناطیسی یک کمیت نرده ای بوده و یکای آن در سیستم بین المللی وبر (wbwbwb) نام دارد. اگر یک مدار بسته را در میدان مغناطیسی حاصل از یک آهن ربا قرار دهیم، شا ...

مشاهده مطلب
مولدهای جریان متناوب

مولدهای جریان متناوب

علیرضا آذری علیرضا آذری

القای الکترومغناطیسی

۴ اسفند ۱۴۰۱

وقتی یک سر آهنربایی را پی در پی به پیچه ای نزدیک و از آن دور می نماییم شار مغناطیس عبوری از پیچه تغییر می‌کند و در پیچه جریانی القا می شود. القای ولتاژ در پیچه ها با به حرکت در آوردن پیچه عملی تر از به حرکت در آوردن آهنربا ها است و همین امراساس کار مولدها ...

مشاهده مطلب
قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

علی کرمی علی کرمی

القای الکترومغناطیسی

۱ شهریور ۱۴۰۰

تغییر شار مغناطیسی در سیم پیچ باعث القای جریان الکتریکی متناوب می شود.(فاراده) شار مغناطیسی تعداد خطوط مغناطیسی است که از مساحت یک پیچه باتوجه به زاویه عبوری آن تعریف شده و با تغییر آن جریان متناوبی در سیم پیچ القا می شود که از قانون لنز تبعیت می کند. از ا ...

۱