شبیه‌سازهای آموزشی

۳ مطلب
مشاهده مطلب
ترکیب یونی

ترکیب یونی

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

جامدات و خواص آنها

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب یونی نوعی ترکیب شیمیایی است که ذرات سازنده آن یون‌های مثبت (کاتیون) و منفی (آنیون) باشند. در این ترکیبات؛ کاتیون، معمولا فلزی است الکترون از دست داده و آنیون‌، نافلزی است که الکترون گرفته است. ?در حالت کلی فلزات تمایل دارند که الکترون از دست بدهند و ...

مشاهده مطلب
پیوند یونی

پیوند یونی

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

جامدات و خواص آنها

۲ دی ۱۴۰۱

پیوند یونی نوعی پیوند شیمیایی است که شامل جاذبه الکترواستاتیکی بین یون‌های دارای بار مخالف یا بین دو اتم با الکترونگاتیوهای کاملاً متفاوت است. این پیوند بین یک فلز و نافلز رخ می دهد، زیرا تمایل زیاد فلزات به از دست دادن الکترون و همچنین تمايل بال ...

مشاهده مطلب
نقطه ذوب پیوندهای مختلف

نقطه ذوب پیوندهای مختلف

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

جامدات و خواص آنها

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

نقطه ذوب معمولاً به عنوان نقطه ای تعریف می شود که در آن مواد از جامد به مایع تبدیل می شوند. دمایی که در آن جامد در فشار اتمسفر حالت خود را به مایع تبدیل می کند، نقطه ذوب آن مایع نامیده می شود. و نقطه ای است که در آن هر دو فاز مایع و جامد در حالت تعادل هستن ...

۱