شبیه‌سازهای آموزشی

۵ مطلب
مشاهده مطلب
کسرها

کسرها

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۲۱ بهمن ۱۴۰۲

کسرها یکی از مباحث پایه‌ای در دوره‌ی دبستان است که تقریباً در تمام مقاطع به آن اشاره شده است. یادگیری آن به صورت مفهومی از نیازهای اساسی این مبحث است. کسر: به یک کل که به قسمت‌های مساوی تقسیم شده باشد و صورت کسر مقدار تعیین شده و مخرج کسر تعداد قسمت‌های م ...

مشاهده مطلب
تقسیم اعداد

تقسیم اعداد

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تقسیم یکی از چهار عمل اصلی ریاضی است و جزء مباحث پایه‌ای به حساب می آید و لازم است آموزش محاسبه‌ی تقسیم به صورت عمیق باشد. فرآیند تقسیم را باید عکس ضرب دانست، در اینجا نیز به جدول ضرب نیاز است. مقسوم: عددی که بر عدد دیگری تقسیم می شود. مثال1: 20÷4=520 \d ...

مشاهده مطلب
جمع بلوکی اعداد

جمع بلوکی اعداد

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۲۶ اسفند ۱۴۰۱

همان طور که در زبان فارسی کلمات دارای معنا هستند در زبان ریاضی نیز اعداد معنا و مفهوم دارند. شناخت دقیق اجزای هر عدد برای پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به آن یا انجام محاسبات ضروری است. عدد مفهومی برای بیان مقدار یا شمارش است. برای نوشتن اعداد از رقم‌ها (۰،۱ ...

مشاهده مطلب
الگوها

الگوها

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

الگوها خود را در موقعیت‌ها و موضوعات طبیعی و روزمره‌ نشان می‌دهند. الگوها در ریاضیات برجسته و شاخص‌اند؛ به طوری که الگوهای عملی و قابل استفاده در حل مسئله ریاضی قابلیت اجرایی گسترده‌ای دارد. ساختن و تمرین الگوها برای تقویت مهارتهای ریاضی کودکان بسیار مهم ا ...

مشاهده مطلب
جمع کسرها

جمع کسرها

فاطمه فرشادی فاطمه فرشادی

ریاضیات ابتدایی

۲۱ شهریور ۱۴۰۱

قصد داریم با کمک یک ماشین کاشی ساز،جمع کسرها را به شما دانش آموزان بیازمایی آموزش دهیم. با کمک این شبیه ساز مجموع کسرهای با مخرج یکسلن و متفاوت قابل محاسبه است و می توان مخرج مشترک کسرها را نیز حساب کنید. کسر: عددی که رابطه بین یک جزء و یک ...

۱