شبیه‌سازهای آموزشی

۵ مطلب
مشاهده مطلب
چرخه های ترمودینامیکی

چرخه های ترمودینامیکی

حسن پیری حسن پیری

ترمودینامیک

۲۲ شهریور ۱۴۰۱

در یک چرخه ترمودینامیکی، دستگاه پس از طی چند فرآیند مختلف به حالت ابتدایی خود باز می گردد.  در یک چرخه ماشین گرمایی (چرخه ساعتگرد) کار کل انجام شده در فرآیندها منفی بوده و مقدار آن برابر مساحت داخل چرخه است. گرمای کل مبادله شد در چرخه نیز برابره قرینه ...

مشاهده مطلب
انرژی واکنش

انرژی واکنش

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

ترمودینامیک

۱۸ مرداد ۱۴۰۱

واکنش های شیمیایی گرماده انرژی آزاد می کنند، در حالی که واکنش های گرماگیر انرژی را جذب می کنند. اما چه چیزی باعث می شود که برخی از واکنش ها گرماده و برخی دیگر گرماگیر باشند؟ در این شبیه ساز، با مقایسه انرژی جذب شده در شکستن پیوندها و انرژی آزاد شده در تشکی ...

مشاهده مطلب
قانون گازها

قانون گازها

علی کرمی علی کرمی

ترمودینامیک

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

گاز کامل گازی است که در آن نیروی بین مولکولی وجود ندارد(یا بین ذرات آن هیچ برهم‌کنشی وجود ندارد). برای بررسی رفتار گازها باید رابطه بین فشار، حجم، دما و مقدار گاز(برحسب مول) را بررسی کرد. ترمودینامیک قوانین حاکم بین کمیت های ماکروسکوپیکی را بررسی می کند. & ...

مشاهده مطلب
فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار

علی کرمی علی کرمی

ترمودینامیک

۱۰ دی ۱۴۰۰

علم ترمودینامیک عبارت است از مطالعه گرما و رابطه آن با سایر شکل های انرژی واژه ترمو(Thermos) به معنای گرما و دینامیک (Dynamics) ناظر بر حرکت بوده و هر دو در بحث ترمودینامیک نقش حیاتی دارند. مقداری گاز کامل را داخل استوانه قرار داده ایم که با پیستونى ...

مشاهده مطلب
قوانین گازهای کامل

قوانین گازهای کامل

علی کرمی علی کرمی

ترمودینامیک

۲ شهریور ۱۴۰۰

گاز کامل، گازی است که مولکول های آن فقط برخورد های صلب داشته و از قوانین ترمودینامیکی تبعیت می کنند. معادله حالت گاز های کامل به صورت PV=nRTPV=nRTPV=nRT بوده که می توان با تغییر یکی از متغیرهای مستقل مانند دما، حجم و تعداد مول های گازی تاثیر هر کدام را ر ...

۱