شبیه‌سازهای آموزشی

۴ مطلب
مشاهده مطلب
مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۳ اسفند ۱۴۰۰

نسبت اختلاف پتانسیل بین دو سر یک مقاومت به جریان عبورکننده از آن [به شرطی که دما ثابت بماند] مقدار ثابتی است. قانون اهم R=VIR=\frac{V}{I}R=IV​ با توجه به الکترونیکی شدن بسیار از کارهای روزمره آشنایی با مدارهای الکتریکی یکی از مهم ترین مباحث در فیزیک و م ...

مشاهده مطلب
آشنایی با مدار الکتریکی

آشنایی با مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۱۱ مهر ۱۴۰۰

پس از مطالعه قانون اهم می توانید کار با مدار را شروع کنید، در ابتدا یک مقاومت و باتری انتخاب کرده، سعی کنید با سیم های موجود این قطعات(ماژول ها) را به یکدیگر متصل کرده و مدار خود را بسازید. به یک مقاومت اکتفا نکنید، شروع کنید به اضافه کردن چندین مقاومت دیگ ...

مشاهده مطلب
عوامل موثر بر مقاومت

عوامل موثر بر مقاومت

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

در این آزمایش قصد داریم با مقاومت یک سیم و عوامل ساختاری موثر بر آن آشنا شده و با تغییر طول سیم، سطح مقطع و مقاومت ویژه آن تاثیر هر یک را بر میزان مقاومت سیم مورد نظر مطالعه کنیم. همچنین بررسی کنیم که با تغییر طول سیم یا سطح مقطع آیا مقاومت ویژه نیز تغییری ...

مشاهده مطلب
آشنایی با قانون اهم

آشنایی با قانون اهم

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

در این آزمایش قصد داریم قانون اهم را مطالعه کنیم و با کمیت های مستقل و وابسته آشنا شویم و از طریق آزمایش متوجه شویم کدام یک از کمیت ها مستقل بوده و کدام کمیت به باقی کمیت ها وابسته است. با تغییر کمیت های مستقل (ولتاژ و مقاومت)، تاثیر هرکدام را به تنهایی رو ...

۱