شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
شیب نمودارهای خطی

شیب نمودارهای خطی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

در بررسی شیب نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان فیزیک دوازدهم و شیب نمودار تغییرات شار برای محاسبه جریان القایی فیزیک یازدهم نیاز به آشنایی با نمودار ها و شیب آنها داریم. در آزمایش اول با توجه به خط رسم شده، 2 نقطه را در نظر بگیرید و مطابق رابطه نوشته شده شیب نم ...

مشاهده مطلب
دایره مثلثاتی

دایره مثلثاتی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۴ شهریور ۱۴۰۰

برای نوشتن قوانین فیزیک نیاز به ریاضیات داریم. مطالبی مانند محاسبه کار فیزیک دهم، شیب نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان فیزیک دوازدهم و قانون اِسنل(قانون شکست عمومی) در نور شناسی تماما بر پایه مثلثات متکی است. برای یادگیری درست و عمیق این دروس نیاز به پایه ریاض ...

مشاهده مطلب
بردار و برآیند هندسی

بردار و برآیند هندسی

علی کرمی علی کرمی

پیش نیازهای ریاضی

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

فیزیک، علمِ مبتنی بر ریاضیات است. در فصل اول فیزیک دوازدهم با مفاهیمی مانند مسافت و جابه جایی آشنا می شویم، برای این مفاهیم نیاز به شناخت بردار و برآیند داریم. بردار، پیکانی است که 2 نقطه را به یکدیگر متصل کرده و دارای اندازه و جهت است. از بردارها برای نما ...

مشاهده مطلب
سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۲۰ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با سامانه جرم_فنر" در مورد حرکت هماهنگ ساده(SHM)، محاسبه ثابت فنر، جرم جسم مجهول و دوره تناوب آزمایش هایی انجام دادیم. این آزمایش برای بررسی تخصصی تر سامانه جرم_فنر و مطالعه نمودارهای انرژی طراحی شده است. کار خود را با آزمایش "آشنایی اولی ...

مشاهده مطلب
آشنایی با سامانه جرم_فنر

آشنایی با سامانه جرم_فنر

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را از فنر آویزان کرده و حرکت دهید؛ در صورت نبود اصطکاک، سیستم حرکات منظم و تکراری انجام می دهد که به این نوع حرکت، حرکت هماهنگ ساده (SHM) می گویند. از روی این حرکت و برخی قوانین ساده می توان ثابت فنر، جرم جسم، دوره تناوب و فرکانس سامانه جرم_فنر را بدس ...

مشاهده مطلب
دید رنگی انسان

دید رنگی انسان

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را زیر نور سفید؛ آبی می بینیم و جسمی را قرمز، مگر نور سفید نیست پس چرا اجسام را به رنگ های مختلف می بینیم؟ با برخورد نور سفید به جسمی سبز رنگ مانند چمن، تمامی طیف های نور جذب شده و فقط طیف سبز از چمن بازتاب شده و به چشم ما می رسد؛ برای همین ما چمن را ...