شبیه‌سازهای آموزشی

۱۱۴ مطلب
مشاهده مطلب
آشنایی با امواج

آشنایی با امواج

علی کرمی علی کرمی

موج و انواع آن

۷ شهریور ۱۴۰۰

به هر آشفتگی که در محیط منتشر شود، موج گفته می‌شود. امواج با توجه به محیط انتشار در 2 نوع مکانیکی و الکترومغناطیسی مطالعه می شوند. موج مکانیکی به محیطی برای انتشار نیاز دارد؛ مانند صدای بلندگو یا موج های روی سطح آب موج الکترومغناطیسی بدون توجه به محیط می ت ...

مشاهده مطلب
آونگ

آونگ

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۴ شهریور ۱۴۰۰

با اتصال جسمی به نخ و آویزان شدن آن آونگ ساخته می شود. 2بحث دوره تناوب و قانون پایستگی انرژی در آونگ مطالعه می شود. در آزمایش مقدماتی آونگ با طول های متفاوت را از زاویه ای یکسان رها کرده و با استفاده از زمان سنج، دوره تناوب را در هر حالت بدست آورید.  ...

مشاهده مطلب
قوانین گازهای کامل

قوانین گازهای کامل

علی کرمی علی کرمی

گرما و ترمودینامیک

۲ شهریور ۱۴۰۰

گاز کامل، گازی است که مولکول های آن فقط برخورد های صلب داشته و از قوانین ترمودینامیکی تبعیت می کنند. معادله حالت گاز های کامل به صورت PV=nRT بوده که می توان با تغییر یکی از متغیرهای مستقل مانند دما، حجم و تعداد مول های گازی تاثیر هر کدام را روی متغیر وابست ...

مشاهده مطلب
شکست نور و اصل فرما

شکست نور و اصل فرما

علی کرمی علی کرمی

نور و تابش

۲ شهریور ۱۴۰۰

نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر به دلیل تغییر سرعت آن دچار شکست می شود. طبق اصل فرما نور مسیری را انتخاب می کند که در کمترین زمان بتواند آن را طی کند، لذا ممکن است مسیر مستقیم نبوده و شکسته حرکت کند. در آزمایش مقدماتی لیزر را روشن کرده، بازتاب و شکس ...

مشاهده مطلب
قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده

علی کرمی علی کرمی

القای الکترومغناطیسی

۱ شهریور ۱۴۰۰

تغییر شار مغناطیسی در سیم پیچ باعث القای جریان الکتریکی متناوب می شود.(فاراده) شار مغناطیسی تعداد خطوط مغناطیسی است که از مساحت یک پیچه باتوجه به زاویه عبوری آن تعریف شده و با تغییر آن جریان متناوبی در سیم پیچ القا می شود که از قانون لنز تبعیت می کند. از ا ...

مشاهده مطلب
پایستگی انرژی

پایستگی انرژی

علی کرمی علی کرمی

کار و انرژی

۱۱ مهر ۱۴۰۰

قانون پایستگی انرژی به ما می آموزد که انرژی همیشه (بجز واکنش های هسته ای) پایسته بوده و فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر می کند. حال می خواهیم این نکته را در حیطه آزمایش بسنجیم و ببینیم آیا واقعا چنین است؟ برای شروع اسکیت سوار را در ارتفاعی قرار داده و نمودار ...