شبیه‌سازهای آموزشی

۱ مطلب
مشاهده مطلب
الکترولیز

الکترولیز

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

الکتروشیمی

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

برقکافت یا الکترولیز، کاربردی از علم شیمی و فیزیک است که فرایندهای شیمیایی با صرف انرژی الکتریکی، قابل انجام می شوند. در برقکافت، عمل اکسایش (از دست دادن الکترون) و کاهش (گرفتن الکترون) گونه های شیمیایی در فرایندهای خاصی بررسی می شود. همچنین الک ...

۱