شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
ترکیب یونی

ترکیب یونی

نیکا نیکرو نیکا نیکرو

جامدات و خواص آنها

۱۸ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب یونی نوعی ترکیب شیمیایی است که ذرات سازنده آن یون‌های مثبت (کاتیون) و منفی (آنیون) باشند. در این ترکیبات؛ کاتیون، معمولا فلزی است الکترون از دست داده و آنیون‌، نافلزی است که الکترون گرفته است. ?در حالت کلی فلزات تمایل دارند که الکترون از دست بدهند و ...

مشاهده مطلب
پیوند یونی

پیوند یونی

نسرین فرشادی نسرین فرشادی

جامدات و خواص آنها

۲ دی ۱۴۰۱

پیوند یونی نوعی پیوند شیمیایی است که شامل جاذبه الکترواستاتیکی بین یون‌های دارای بار مخالف یا بین دو اتم با الکترونگاتیوهای کاملاً متفاوت است. این پیوند بین یک فلز و نافلز رخ می دهد، زیرا تمایل زیاد فلزات به از دست دادن الکترون و همچنین تمايل بال ...

۱