شبیه‌سازهای آموزشی

۲ مطلب
مشاهده مطلب
مدار الکتریکی

مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۳ اسفند ۱۴۰۰

نسبت اختلاف پتانسیل بین دو سر یک مقاومت به جریان عبورکننده از آن [به شرطی که دما ثابت بماند] مقدار ثابتی است. قانون اهم R=VIR=\frac{V}{I}R=IV​ با توجه به الکترونیکی شدن بسیار از کارهای روزمره آشنایی با مدارهای الکتریکی یکی از مهم ترین مباحث در فیزیک و م ...

مشاهده مطلب
آشنایی با مدار الکتریکی

آشنایی با مدار الکتریکی

علی کرمی علی کرمی

الکتریسیته جاری

۱۱ مهر ۱۴۰۰

پس از مطالعه قانون اهم می توانید کار با مدار را شروع کنید، در ابتدا یک مقاومت و باتری انتخاب کرده، سعی کنید با سیم های موجود این قطعات(ماژول ها) را به یکدیگر متصل کرده و مدار خود را بسازید. به یک مقاومت اکتفا نکنید، شروع کنید به اضافه کردن چندین مقاومت دیگ ...

۱