شبیه‌سازهای آموزشی

۳ مطلب
مشاهده مطلب
تغییر حالت از یخ به بخار آب

تغییر حالت از یخ به بخار آب

علیرضا آذری علیرضا آذری

گرما

۲۴ تیر ۱۴۰۲

انرژی که بر اثر اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود گرما نام دارد و باید توجه کنیم که ماده حاوی گرما نیست و آن انرژی که ذرات ماده دارند انرژی جنبشی مولکول ها است. گرما انرژی در گذر از جسمی با دمای بالاتر به جسم با دمای پایین تر است. این انرژی پس از انتقال ...

مشاهده مطلب
تغییر حالت و دمای تعادل

تغییر حالت و دمای تعادل

علی کرمی علی کرمی

گرما

۸ فروردین ۱۴۰۱

گرما نوعی انرژی است که به دلیل اختلاف دما، از جسم گرم به جسم سرد منتقل می شود. این انتقال انرژی تا زمانی ادامه می یابد که دو جسم هم دما شده و اصطلاحا گوییم به تعادل گرمایی رسیده است. توجه کنید که گرما، انرژی انتقال یافته بین دو جسم بوده و انرژیِ در حال گذا ...

مشاهده مطلب
حالت های ماده از دیدگاه مولکولی

حالت های ماده از دیدگاه مولکولی

علی کرمی علی کرمی

گرما

۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در سطح فیزیک دبیرستان ماده دارای 3 حالت جامد، مایع و گاز است. در حالت جامد پیوند بین مولکول ها بسیار قوی بوده و مولکول ها به یکدیگر نزدیک اند، در حالت مایع پیوند ها کمی سست شده و آزادی مولکول ها برای حرکت بیشتر است و سرانجام در حالت گازی پیوند خاصی بین مول ...

۱