شبیه‌سازهای آموزشی

۳ مطلب
مشاهده مطلب
حرکت نوسانی ساده

حرکت نوسانی ساده

علیرضا آذری علیرضا آذری

نوسان و موج

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

نوسان تاب، نوسان آونگ ساعت، نوسان فنر و.... از انواع حرکت هایی هستند متحرک در آنها در دو طرف یک نقطه حرکتی رفت و برگشت دارند. این حرکت های رفت و برگشتی می توانند دوره ای باشند یا غیر دوره ای. نوسان دوره ای به نوسانی می گویند که حرکت در هر دوره عینا تکرار م ...

مشاهده مطلب
سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

سامانه جرم_فنر (پیشرفته)

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۲۰ شهریور ۱۴۰۰

در آزمایش "آشنایی با سامانه جرم_فنر" در مورد حرکت هماهنگ ساده(SHM)، محاسبه ثابت فنر، جرم جسم مجهول و دوره تناوب آزمایش هایی انجام دادیم. این آزمایش برای بررسی تخصصی تر سامانه جرم_فنر و مطالعه نمودارهای انرژی طراحی شده است. کار خود را با آزمایش "آشنایی اولی ...

مشاهده مطلب
آشنایی با سامانه جرم_فنر

آشنایی با سامانه جرم_فنر

علی کرمی علی کرمی

نوسان و موج

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

جسمی را از فنر آویزان کرده و حرکت دهید؛ در صورت نبود اصطکاک، سیستم حرکات منظم و تکراری انجام می دهد که به این نوع حرکت، حرکت هماهنگ ساده (SHM) می گویند. از روی این حرکت و برخی قوانین ساده می توان ثابت فنر، جرم جسم، دوره تناوب و فرکانس سامانه جرم_فنر را بدس ...

۱